Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2015

lsalander
23:04
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viamayamar mayamar

April 29 2015

lsalander
23:45
lsalander
23:44
4317 bb9b 500
lsalander
23:41
There are moments... Moments that in a split second your life changes forever, and before you know it... You're somewhere else.
— Derek Shepherd, Greys Anatomy
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viamayamar mayamar

April 26 2015

lsalander
23:47
0467 909e
Reposted frombeckycue beckycue viairmelin irmelin
23:42
9623 3896 500
Reposted fromKrebs Krebs viairmelin irmelin
lsalander
23:40
2812 771e
Reposted frombluephoenix bluephoenix viairmelin irmelin
lsalander
23:36
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viamayamar mayamar
lsalander
23:34
6957 b67b
23:34
The saddest sound in this entire world is the crack in someone’s voice right before they’re about to cry.
— 12/21/14 (via metthamphetamiine)

 

(via blissless)

Reposted frombuddhablink buddhablink viamayamar mayamar

April 19 2015

lsalander
13:14
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viaaskman askman

April 16 2015

lsalander
22:20
3208 3de4 500
true.
Reposted fromodulekkocurek odulekkocurek viateaholic teaholic
lsalander
22:17
6619 95fe 500
26.
22:12
9627 1748 500
Reposted fromgh0re gh0re viaiblameyou iblameyou

April 13 2015

21:41
8168 a1f1 500

I Saw Water // Tigers Jaw

Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
lsalander
13:55
6923 84eb 500
Reposted fromkaramazow karamazow viamisery misery
lsalander
13:54
5504 0d22 500
Reposted fromfoods foods viamisery misery

April 08 2015

lsalander
12:15
Można być z kimś 4 lata i nie czuć tego co do osoby z którą łączyła nas przelotna znajomość. Ten kto myśli, że czas jest wyznacznikiem miłości, wcale jej nie rozumie.
— dramaty XXI
Reposted fromalmostlover almostlover viamisery misery

March 28 2015

lsalander
10:22
7781 9a64 500
Reposted fromdeadwolf deadwolf viaayati ayati
lsalander
10:22
Reposted fromsmacznie smacznie viaayati ayati
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl